KoosOn MTÜ

Me teeme KLAPPe. Meile meeldib olla ühe klassiga mõned päevad ära metsas, kuskil talumajas ja lasta noortel omavahel suhelda. Me toetame kui on head arengud ja kui tundub, et asi läheb ikka täitsa rappa, siis pidurdame. Laseme asjadel juhtuda ja sekkume kui vaja. Anname noortele võimaluse tunda igavust -meie päevil väga defitsiitset nähtust. Igavus paneb tööle loovuse ja tegutsemise. Just loova tegutsemise järgi märkame ja mõistame inimesi kõige paremini.

Meile, metsaisadele meeldib see „klassipilt“ sealt metsalaagrist tuua vanematele. Räägime vanematele, mis seal toimus ja kuidas grupp kokku kõlab või ei kõla. See on lapsevanemale ainulaadne kord – kuulda oma lapse kohta seda, kuidas ta grupis käitub ja seda veel ilma kooli taustsüsteemita. Grupis käitumine on ju hoopis midagi muud kui indiviidne käitumine.

Meie igapäeva partneriteks on sotspedagoogid ja klassijuhatajad. On tore kui saame neile tuua metsast teadmist, mis aitab klassi käitumist mõista. Oleme mõistvaks partneriks nii kaua kui kool jaksab selle klassi temaatikaga tegeleda ja meid abilisena pildil hoiab.

Meid on paarikümne mehe ringis, kellest neli on põhilised metsaisad ja ülejäänud vabatahtlikud. Igal KLAPPil on kaasas kaks meest.

KoosOn MTÜ juhtimine on juhtgrupi põhine. Juhtgruppi kuuluvad Margus Püvi, Viljar Lillmaa ja Palbo Vernik, kes on ka juhatuse liige. Selleks, et otsused oleksid kiired ja kohe ellu viidud on meil üks juhatuse liige.

Metsaisad on grupijuhid, kes alustavad matka edasisidest lapsevanematele, viivad läbi matka ning tagasisidestavad matka lapsevanematele ja koolile. Metsaisad teevad seda selleks, et ise õppida ja areneda. Pole midagi harivamat kui olla grupi üheteistaastastega kolm päeva koos. Tulge ja proovige!

Nende soovide elluviimise organiseerimiseks ja koordineerimiseks ning rahastamiseks on KoosOn MTÜ. Juhatuse liikmeks on Palbo Vernik. Toetume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksile.


Majandusaasta aruanded


Põhikiri

1. Nimi, mittetulundusühingu asukoht 

1.1. Mittetulundusühing KoosOn on isikute vabatahtlik kasumit mittetaotlev ühing.
1.2. Ühingu nimi on mittetulundusühing KoosOn.  
1.3. Ühingu asukoht on Sirgulaane talu, Sirgu küla, Luunja vald, Tartumaa 62216, Eesti  Vabariik.  
1.4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Eesti Vabariigi  seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.  

2. Asutamise aeg 

Asutatud: 01.10.2017  

3. Tegevuse eemärgid ja nende saavutamise vahendid 

3.1. Tegevuse eesmärgiks on:  
3.1.1. Klassisidususe arendamine, koolilaste omavahelise suhtlemise parandamine;
3.1.2. Koolilaste vanemate kooliteadlikkuse arendamine ning lapsevanemaks olemise  juhendamine;  
3.1.3. Õpetajate aitamine õpilaste ja klassikoosluse mõistmisel.  
3.2. Eesmärgi saavutamise vahenditeks on: Vajalike inim- ja materjaalsete ressursside koondamine järgnevate tegevuste  läbiviimiseks.  
3.2.1. Laagrite, retkede ja matkade korraldamine ning nende korraldamise  juhendamine;  
3.2.2. Koolituste, sealhulgas täiskasvanute koolituste, (seminarid, loengud,  praktikumid) organiseerimine ja läbiviimine;  
3.2.3. Arendusprojektide algatamine ja elluviimine;  
3.2.4. Nõustamine;  
3.2.5. Kirjastustegevus;  
3.2.6. Samasihiliste kohalike ja piirkondlike ühingute, liitude ja seltside  ellukutsumine ja koostöö;  
3.2.7. Koostöö riigi-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja  füüsiliste isikutega nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil.  

4. Ühingusse astumise, sellest lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

4.1. Ühingu liikmeks võib astuda sooviavalduse ja ühe liikme soovituse alusel;
4.2. Ühingu liikmeks astumine ei ole vanuse ega rahvusega piiratud;  
4.3. Ühingusse astuda sooviva isiku sooviavalduse vaatab läbi juhatus ja teatab oma  otsusest sooviavaldajale;  
4.4. Ühingust väljaastumisel tuleb sellest juhatusele vähemalt kuu aega ette kirjalikult  teatada;  
4.5. Liiget, kes ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi, võib ühingu juhatus  ühingu nimekirjast välja arvata;  
4.6. Väljaastumise või väljaarvamise korral ühingule makstud summasid ei tagastata.

5. Liikmed, nende õigused ja kohustused 

5.1. Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud;  
5.2. Ühingul on tegev- ja auliikmed;  
5.3. Ühingu tegevliikmel on õigus:  
5.3.1. Valida ja olla valitud ühingu juhatusse ja kontrollorganistesse;  
5.3.2. Osaleda komisjonide ja toimkondade tegevuses;  
5.3.3. Võtta osa üldkoosolekust isiklikult või oma esindaja vahendusel; 
5.3.4. Esitada arupärimisi, avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid ühingu juhatuse töö  kohta;  
5.3.5. Saada teavet kõigis ühingu tegevust puudutavates küsimustes;  
5.3.6. Eelisõigus osaleda kõigil ühingu korraldatud üritustel ja saada võimalikke  soodustusi;  
5.4. Tegevliikmed võivad moodustada kohalikke osakondi, mis tegutsevad ühingu  üldkoosoleku poolt kinnitatud kodukorra ja käesoleva põhikirja alusel;  
5.5. Ühing ei rakenda liikmemaksu;  
5.6. Ühingu liikmed on kohustatud juhinduma käesolevast põhikirjast;  

6. Ühingu struktuur, õigused ja kohustused 

6.1. Ühing on füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendus;  
6.2. Ühing peab oma liikmete arvestust;  
6.3. Ühing võib vajadusel moodustada struktuuriüksusi linnades ja maakondades;
6.4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik. Ühingul on oma eelarve, arvelduskonto pangas.
6.5. Ühingul on õigus:  
6.5.1. Sõlmida lepinguid juriidiliste ja üksikisikutega;  
6.5.2. Rakendada oma tegevuse kindlustamiseks palgalisi töötajaid;  
6.5.3. Anda välja stipendiume, preemiaid, toetusi;  
6.5.4. Omada vara;  
6.5.5. Sõlmida ostu-müügi lepinguid;  
6.5.6. Omada, pantida, võõrandada vallas- ja kinnisvara, sõlmida seaduse poolt lubatud  lepinguid, võtta endale kohustusi ning kohtu ees nõuda ja kosta.  

7. Ühingu juhtorganite nimed, moodustamise kord, pädevus ja volituste tähtaeg.

7.1. Ühingu kõrgemaks juhtivaks organiks on üldkoosolek, mis peetakse vähemalt kord  aastas, millest teatatakse liikmetele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette;
7.1.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus oma äranägemisel või vähemalt 1/10 liikmete  kirjalikul nõudmisel;  
7.1.2. Kui juhatus kuu aja jooksul koosolekut kokku ei kutsu, võivad nõudjad seda ise  teha;
7.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 1/3 liikmete üldarvust;
7.2.1. Igal ühingu liikmel on üks hääl;  
7.2.2. Otsuse vastu võtmiseks peab selle poolt olema vähemalt 2/3 üldkoosolekul  viibivatest liikmetest.  
7.3. Kui koosolek jääb kohalviibivate liikmete vähesuse tõttu ära, siis peetakse järgmine  üldkoosolek üks tund hiljem ja see on osavõtjate arvust olenemata otsustusvõimeline.
7.4. Üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki ühingusse puutuvaid küsimusi, kuid tema  ainupädevuses on:  
7.4.1. Ühingu juhatuse ja revidendi (revisjonikomisjoni) ja nende kandidaatide valimine;
7.4.2. Ühingu aruande ja eelarve kinnitamine;  
7.4.4. Ühingu põhikirja muutmine ja täiendamine;  
7.4.5. Ühingu tegevuse lõpetamine.  
7.5. Ühingu juhatus on ühe kuni kolmeliikmeline ja valitakse üldkoosoleku poolt;
7.5.1. Juhatuse liikmete ja kandidaatide arvu otsustab üldkoosolek;  
7.5.2. Juhatuse liikme väljalangemisel astub tema asemele üldkoosolekul kõige enam hääli  saanud kandidaat.  
7.5.3. Ülesandeid jaotab juhatus oma liikmete vahel ise ja valib enda hulgast juhatuse  esimehe.  
7.6. Juhatuse pädevusse kuulub:  
7.6.1. Ühingu esindamine ametiasutustes;  
7.6.2. Üldkoosoleku otsuste täitmine; 
7.6.3. Ühingu vara valitsemine;  
7.6.4. Ühingu juhtimine ning jooksev asjaajamine;  
7.6.5. Uute liikmete ühingusse vastuvõtmine ja väljaarvamine.  
7.7. Juhatuse koosolekud on otsustusvõimelised, kui kohal on vähemalt 2/3 koosseisust;
7.7.1. Igal juhatuse liikmel on üks hääl;  
7.7.2. Juhatuse otsuste jõustumiseks peab olema kohalviibivate juhatuse liikmete  ühehäälne nõusolek.  
7.8. Juhatusel on õigus küsimuste paremaks lahendamiseks moodustada eritoimkondi ja  neisse vajaduse korral kutsuda mitteliikmeid.  
7.9. Ühingu juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust ja esindab iseseisvalt ühingut  juriidilistes ja finantsküsimustes.  

8. Vara tekkimise, kasutamise ja käsutamise kord 

8.1. Ühingu vara moodustub:  
8.1.1. Põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasuliste sündmuste korraldamisest ja  teenuste osutamisest;  
8.1.2. Varalistest annetustest ja eraldistest;  
8.1.3. Muudest tuludest, mis on vajalikud ühingu põhikirjalise tegevuse  arendamiseks.  
8.2. Ühingu sissetulekute ja väljaminekute üle peetakse raamatupidamise arvestust ning  makstakse makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seaduses ettenähtud korras.
8.3. Ühingu vara käsutab ühingu juhatus.  

9. Põhikirja muutmise ja täiendamise kord 

9.1. Ühingu põhikirja muutmiseks ja täiendamiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul  kohalolijatest häältest.  
9.2. Üldkoosolek peab volitama vähemalt üht ühingu juhatuse liiget alla kirjutama  muudetud või täiendatud põhikirjale.  

10. Ühingu tegevuse lõpetamine 

10.1. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku või selle volitusi omava  juhatuse otsuse alusel.  
10.2. Likvideerimiseks valitakse vähemalt kahe liikmeline likvideerimiskomisjon ja  määratakse ühingu üldkoosoleku või juhatuse viimase koosoleku toimumise aeg,  ühtlasi määratakse komisjoni volituste tähtaeg, mis ei või olla lühem kui kaks kuud.  
10.3. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub ühingu üldkoosoleku või juhatuse viimase  koosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni tegevuse  lõppakt.  
10.4. Ühingu lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle juhatuse liikmetele või  vastavalt likvideerimiskomisjoni otsusele.  

11. Põhikiri on kinnitatud Mittetulundusühingu KoosOn asutamislepinguga 01.10.2017.