Meie tegemised läbi teiste silmade

Meile meeletult meeldib, kui saame oma tegemistele tagasisidet. Eriti meeldib, kui saame seda tagasisidet jagada nii, et sellest võib ka kellelegi teisele kasuks tulla. 

Koondasime mõned väljalõiked küll oma avalehele, kuid rohkemate tähelepanekutega saab tutvuda siin:

Matkadel, mis enamasti mitmepäevased, tekib võimalus üksteist tundma õppida hoopis teistsugustes elulistes situatsioonides, kui koolis see üldse võimalik on (nt toimetulek elektrita või kuidas teha ja hoida lõket ning valmistada sellel toitu jne).

Kooli tähelepanekud on, et matkaprojektis osalemise tulemusel õpilane:

 • oskab ja julgeb sõnadega senisest ladusamalt väljendada oma tundeid, soove ja seisukohti;
 • väärtustab meeskondlikke tegevusi, omab grupis tegutsemise ja -juhtimise kogemust;
 • suudab oma tegevust eesmärgistada ja alustatud tegevuse lõpuni viia;
 • märkab enda ümber olukordi ja võimalusi, millesse oskab anda oma positiivse, abistava panuse;
 • soovib ja oskab oma vaba aega sisustada looduses elades/ matkates;
 • oskab leida ja kavandada IKT vahendite ja erinevate käsiraamatute toel matkaradu (uurib matkaraja objektide kohta täiendavat infot); koguda ja töödelda andmeid, analüüsida oma tegevust (matkaraja pikkus, matkaraja läbimiseks kuluv aeg, soovituslik puhkepausi aeg, kulutatud energia jne);
 • leiab endale püsiva huvitegevuse (mis seotud nt matkamise või loodushoiuga, kas otses mõttes või kaudselt);
 • teab ohutusnõudeid (nii virtuaalkeskkonnas kui reaalses keskkonnas) ja on omandanud praktilisi esmaabivõtteid.

,,KLAPP Ukraina programmis osalenud klass oli algselt väike, sügisel lisandus kümmekond uut õpilast Ukrainast. Matkale läksid ka nemad.

Kui tavaliselt hoidsid Ukrainast tulnud lapsed pigem omaette ja venekeelsed lapsed eraldi, siis metsamatk muutis nende harjumusi.

Nüüd nad lahendavad koos koduseid töid, käivad üksteisel külas ning istuvad koos vahetundidel. Ma arvan, et nad said sealt midagi, mida koolist ei oleks saanud."

"Õpetajate tähelepanekuid on erinevaid:

 • õpilased on julgemad,
 • enesekindlamad,
 • vabamad,
 • "mina" on tähtsam ja väärtustatum,
 • on muutunud ühtsemaks,
 • kõrgenenud on eneseusk ja meeleolu."
 • ,,Klass oli ka muidu kokkuhoidev, aga tundub, et pärast matka on nad olnud ühiste probleemide lahendamisel kuidagi konstruktiivsemad.

  On tekkinud ka ühine huvi midagib samalaadset ka tulevikus teha."

  ,,Pärast matka on õpilastevaheline suhtlus olnud rahulik.

  Mul oli hea meel, et matkal osales üks noormees, kes väga vajas igapäeva miljööst väljaastumist. Matkajuhi tagasisidel sain aru, et matk oli just see, mida tema hing väga vajas."

  ,,Enne KLAPP programmi ja metsaskäiku olid õpilaste omavahelised suhted halvad. ..
  Võib öelda, et antud programm täitis oma eesmärgi, sest klass on muutunud palju ühtsemaks ja üksteisest hoolivamaks.

  Märgatavalt on paranenud poiste ja tüdrukutevahelised suhted, meeleldi tehakse koostööd. Paremaks on läinud olukord tundides."

  ,, Minu kui sotsiaalpedagoogi jaoks on matk oluline tagasiside. Selle järgi hindan, kui “teemas” ma olen klassi sisekliimaga ja millega tuleks edasi tegeleda."

  ,,Mõju, mida võimaldab KLAPP-matkadel osalemine, on lastele hindamatu väärtusega.

  Mõju ei pruugi avalduda kohe, kuid kindlasti on ta pikemaajalisem kui esialgu arvata oskakski."

  ,, KLAPP programm on tõhus ja väga vajalik ning loodan, et sellel on pikk ja laienev tulevik. Tagasiside, mis matka järgselt antakse on lastevanematele ja koolile vajalik, et näha õpilaste omavahelisi suhteid ja suurendada ühtekuuluvustunnet.

  Tihti jääb õpetajatele suures saginas väga palju märkamatuks ja kõrvalvaataja pilk võib just see olla, mis avardab kõigi nägemust klassis toimuvast."